تعرفه آگهی ها

تعرفه ها بر حسب تومان می باشند.
 
یک ماه
دو ماه
سه ماه
شش ماه
 
معمولی
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
 
لینک دار
250
500
750
1,000
 
تک ستاره
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
 
دو ستاره
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
 
سه ستاره
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
 
چهار ستاره
500
1,000
2,500
4,500
 
پنج ستاره
750
1,200
3,000
6,000
 
شش ستاره
1,000
2,000
3,500
7,000
 
هفت ستاره
1,500
2,500
4,000
8,000